Cookie Consent by Free Privacy Policy website
www.demiclen.cz

GDPR

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR")
 
      I.        Správce osobních údajů
 
Společnost de Miclén Trading, s.r.o. se sídlem Hlavní 2, Velké Přítočno, 273 51, lČ:25541226, DIČ:25541226 je od 6.10.1998 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107920, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 
     II.        Rozsah zpracování osobních údajů
 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 
   III.        Zdroje osobních údajů
 
·      přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
·      distributor
·      veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
 
   IV.        Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 
·      adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
·      popisné údaje (např. bankovní spojení)
·      další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
·      údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného
souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem
personálních řízení aj.)
 
    V.        Kategorie subjektů údajů
 
·      zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)
·      zaměstnanec správce
·      dopravce
·      dodavatel služby
·      jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
·      uchazeč o zaměstnání
 
   VI.        Kategorie příjemců osobních údajů
 
·      velkoobchodníci
·      finanční ústavy
·      veřejné ústavy
·      zpracovatel
·      státní aj orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
·      další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU)
 
 VII.        Účel zpracování osobních údajů
 
·      účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
·      jednání o smluvním vztahu
·      plnění smlouvy
·      ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
·      archivnictví vedené na základě zákona o výběrovým řízení na volná pracovní místa
·      plnění zákonných povinností ze strany správce
·      ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 
VIII.        Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
 
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 
   IX.        Doba zpracování osobních údajů
 
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 
    X.        Poučení
 
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
·      subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
·      zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
·      zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
·      zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
·      zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
·      zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 
   XI.        Práva subjektů údajů
 
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
·      účelu zpracování,
·      kategorii dotčených osobních údajů,
·      příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
·      plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
·      veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
·      pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
·      Požádat správce o vysvětlení.
·      Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
·      Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní
neprodleně závadný stav.
·      Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo
obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
·      Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
·      Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
 
 
  


www.demiclen.cz

Sídlo firmy

de Miclén Trading s.r.o.
Hlavní 2
273 51 Velké Přítočno
IČ: 25541226
DIČ: CZ25541226

informace:
sekretariat@demiclen.cz
312 522 113

© de Miclén Trading s.r.o. 2024 realizace 3Nicom websolutions s.r.o.
realizace 3Nicom websolutions s.r.o.